#Futsal #Koszykówka #Siatkówka #MuayThai

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowy Szczecin, ul. Parkowa 13, 71-621 Szczecin wpisane do rejestru stowarzyszeń, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin.

2. Stowarzyszenie Sportowy Szczecin nie powołuje inspektora danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem http://www.sportowyszczecin.org/index.php/kontakt

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów koniecznych dla realizacji w/w celów, oraz uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu oraz odpowiadających temu celowi prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji działań statutowych. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wstąpienia do Stowarzyszenia bądź brania udziału w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Stowarzyszeniem Sportowy Szczecin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Stowarzyszenie Sportowy Szczecin np. firmy księgowe, transportowe, agencje ubezpieczeniowe, hotele.

5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Stowarzyszenia Sportowy Szczecin będą przetwarzane do czasu, aż Pan/Pani nie zgłosi sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu wskazanym w pkt 6, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Jeśli umowa zawarta między Administratorem a podmiotem w celu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu wskazanym w pkt 6 wskazywać będzie dłuższy niż 6-cio letni okres przetwarzania danych osobowych po zakończeniu pierwotnego celu przetwarzania, zastosowanie ma okres wskazany we wspomnianej umowie.

7. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO), do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

REGULAMIN PÓŁKOLONII 

Półkolonia polega na organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz wycieczek na terenie Szczecina i jego okolic.


Regulamin półkolonii organizowanych przez stowarzyszenie Sportowy Szczecin obowiązuje:

  • wszystkich uczestników półkolonii,
  • rodziców i opiekunów,
  • kierownika, instruktorów, opiekunów oraz wychowawców półkolonii.

Organizatorem półkolonii jest Stowarzyszenie Sportowy Szczecin.

Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców oraz kierownika półkolonii wg harmonogramu.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców.

Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.

Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora.

Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.

Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii:

W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Możliwe jest przynoszenie własnych napoi oraz dodatkowych kanapek przez uczestników.

Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Kadra:

Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Opiekun – wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami.

Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

Opiekun ma obowiązek:

zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi półkolonii będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,

prowadzenia dziennika zajęć,

organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia,

pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki,

sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,

zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku,

poszanowania godności każdego uczestnika półkolonii,

na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia.

Rodzice:

są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć,

są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca transportu na wypoczynek i z powrotem.

Uczestnicy mają prawo do:

spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku,

uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych - podczas półkolonii,

wnoszenia próśb i skarg do wychowawców,

uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika półkolonii,

rezygnacji z półkolonii i zwrotu kosztów przez organizatora (z powodu np. choroby proporcjonalnie do ilości już odbytych dni).

Uczestnicy mają obowiązek:

wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia,

przestrzegać regulaminu,

dbać o czystość i porządek,

przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę,

zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu),

mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie,

dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.

Każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież dostosowaną do warunków pogodowych, obuwie zmienne, odpowiednie nakrycie głowy, a podczas wyjścia latem na kąpielisko krem chroniący przed słońcem, ręcznik i  strój do kąpieli.

Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach,

W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu półkolonii organizowanych przez stowarzyszenie Sportowy Szczecin.